เรื่อง: อคติ
 
 128

My Name: stunning88 ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
01 ก.ค. 20, 22:17:00น.
อคติ หมายถึง การดำเนินไปในทางที่ผิด อันเกิดจากทัศนะหรือความคิดเห็น คำที่ทำให้เข้าใจง่ายก็คือ "ความลำเอียง" หรือ "ไม่เที่ยงธรรม"
-ความลำเอียงเพราะชอบพอ
-ความลำเอียงเพราะโกรธหรือชิงชัง
-ความลำเอียงเพราะหลง หรือ ความเขลา
-ความลำเอียงเพราะกลัว
อคติ 4 เป็นธรรมสำหรับปุถุชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้นำ เป็นหัวหน้า หรือเป็นข้าราชการ เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นสัจจะความจริง และมีผลอย่างมากต่อการบริหารงาน ต่อการปกครอง และความสงบสุขของสังคม

หากผู้นำ หัวหน้างานที่ละเว้นจากอคติ 4 ประการนี้ได้ ย่อมทำให้ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเกิดความสุข ส่งผลต่อความเจริญและความสงบสุขของสังคมตามมา


กาแฟมีเช่
เอวบาง สลายชั้นห่วงยาง

Comment Facebook